fbpx

Tjøme åpner for kjeller

Publisert: 11. februar 2016    -   Skrevet av: Kalle Seip

Det politiske flertallet i kommunestyret i Tjøme har åpnet for å utvide hytta under bakken. Det tillates også nybygg av hytter i kommunen.

Da kommunestyret i Tjøme 3. september i 2015 vedtok å oppheve forbudet mot kjellere i fritidshus, ble det lagt lokk på en lang kamp i kommunen. Allerede nå har kommunen hatt stor pågang fra hytteeiere som ønsker å ”gå under jorden”.

– Det er nå anledning til å søke om å bygge kjeller, sier avdelingsingeniør Hans Petter Abrahamsen i Tjøme kommune. Men det er ikke bare å finne fram dynamitten og sette i gang.

– Søknaden vil bli vurdert opp mot kommuneplanens bestemmelser, sier Abrahamsen.

Slutt på konflikt

Det er ti år siden den mest omskrevne kjelleren på Tjøme ble bygd. Da finansmannen Paal Hveem kjøpte hytte på Brøtsø utenfor Tjøme, fikk han nei på søknad om å bygge kjeller. Da kommunen oppdaget at han likevel hadde gjort det – og forlangte den fjernet – var det starten på en konflikt som nåværende kommunestyre ikke så seg tjent med å fortsette.

-Et politisk flertall var uenig i forrige kommuneplans begrensninger på dette området, sier Abrahamsen på spørsmål om hvorfor forbudet ble opphevet.

Kan bygge

Det samme kommunestyret har også sluppet opp det strenge forbudet mot å bygge nye hytter på Tjøme.

– Vi har fått mange søknader også om å bygge hytter, sier Abrahamsen.

Han peker på at ny fritidsbebyggelse kun er tillatt som fortetting i byggeområder med formål fritidsbebyggelse.

– Også her er knyttet spesielle vilkår til godkjenning av søknaden. Blant annet skal tomter som fradeles være på minst ett mål, sier han.

§3-4.1  Tiltak lenger fra sjøen enn 100 meter

§3-4.1.1   Ny fritidsbebyggelse (pbl §11-9, pkt 5 og 6)

Ny fritidsbebyggelse er tillatt som fortetting i byggeområder med formål fritidsbebyggelse på følgende vilkår:

dersom den ikke vil være til hinder for etablert allmenn ferdsel, eller dersom den ikke kommer i konflikt med registrerte verdifulle natur- og kulturelementer.

Tomt for hver nye fritidsbebyggelse må ha minimum størrelse på 1,0 dekar.

Dersom det skal fortettes med to hytter eller flere på en eiendom, skal det utarbeides detaljert reguleringsplan for minimum denne eiendommen.

Det er en forutsetning for tillatelse til ny fritidsbebyggelse  at den har forskriftsmessig vann- og avløpshåndtering

Ny hyttebebyggelse skal gis samme begrensning i størrelse og areal som gjelder for eksisterende hyttebebyggelse i samme område

§3-4.1.2   Eksisterende fritidsbebyggelse – utvikling (pbl §11-9, pkt 5 og 6) 

Det er forbud mot oppføring av anneks, samt vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse.

Uteplass, platting, terrasse, veranda samt trapper kan tillates såfremt det er tilknyttet bebyggelsen, samlet areal ikke overskrider 40 kvm, det tilpasses terrenget slik at skjemmende fylling og visuell dominerende understøttelse unngås.

Mindre utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse kan tillates etter søknad på vilkår innenfor følgende rammer :

Tiltak skal ikke være til hinder for allmennhetens bruk og/eller ferdsel eller være dominerende i landskapet, verken sett fra sjø eller land.

Ved utvidelse/tilbygg av eksisterende byggverk skal samlet boligdel av fritidsbebyggelse, eksisterende og ny omsøkt utvidelse medregnet, ikke overskride 120 kvm (BYA), og maksimal fasadelengde mot sjøen ikke overskride 16 meter.

Byggehøyde skal tilpasses terreng slik at silhuettvirkning unngås. Ut over dette skal mønehøyde begrenses til 6,5 meter og gesimshøyde 4,0 meter. For bygging med pulttak og flate tak skal utvendig takhøyde ikke overstige 4,0 meter.

(Ytterligere kriterier fås hos Tjøme kommune)

Kilde: Tjøme kommune

980x150