fbpx

Spør når du er i tvil

Publisert: 21. juni 2019

Synes du hytta kunne trenge et ekstra soverom? Kanskje du vil ha en større platting? Den gamle boden er for liten, og du lurer på å bygge en større. Hva har du egentlig lov til?

– Bare ring oss eller stikk innom på rådhuset. Vi vil veilede deg med bakgrunn i den informasjonen du gir oss, sier Mette-Marit Juel Gulliksen.

Gulliksen er enhetsleder for byggesak i Sandefjord kommune.

– Vil du ha sikrere veiledning, kan du skrive til oss og gi oss eksakt informasjon om hva du vil og hvor eiendommen din er, sier hun og ber om at det sendes inn tegningsgrunnlag, gjerne fasade-, snitt og plantegning, hvis det er ønske om et mer formalisert møte.

Forhåndkonferanse

Fra tid til annen ser vi artikler i lokalpressen som forteller om tiltak på fritidseiendommer som er foretatt uten godkjenning. De fleste av oss vil nok gjerne unngå en slik situasjon, men er usikre på hva som er innenfor regelverket.

Enkelte som allerede har ferdiglaget et prosjekt ber om en forhåndskonferanse. Da må dokumentasjonen sendes inn i forkant slik at bygningsmyndigheten kan forberede seg og gi konkrete tilbakemeldinger. Det kan være for å få en tilbakemelding på om det de søker på kan anses som kurant og i tråd med gjeldende lovverk. 

– Ser vi at prosjektet ikke er i tråd med blant annet arealformålet eller ikke er samstemt med bestemmelsene i kommuneplanen eller plan- og bygningsloven, så gir vi konstruktive tilbakemeldinger slik at tiltaket kan omprosjekteres, sier Juel Gulliksen. 

Enhetsleder Mette Marit Juel Gulliksen (t.v) og Marilyn Marskar viser hvordan kommunen har konsentrert fritidsbebyggelsen samlet.

Noen tester reglene

I blant er drømmehytta større enn regelverket gir tillatelse for. Eller så kan drømmeplasseringen på tomta stride mot allmennhetens interesser, og kan dermed ikke uten videre gid godkjenning for.

– Noen søkere ønsker av å teste ut regelverket og søker om dispensasjon. Det vil kunne være mot vår anbefaling, sier Gulliksen.

– Men vi er lojale mot bestemmelsene i kommuneplanen. 

Politikerne gjør en ny vurdering av søknaden når et avslag påklages.  I tillegg skal visse dispensasjonssøknader også innom fylkesmannens miljøavdeling, forteller hun. Det gjelder i hovedsak i 100-metersbeltet langs sjøen. 

Tydelige føringer

I mars 2018 vedtok Sandefjord kommune nye bestemmelser og retningslinjer for kommuneplandelene i Stokke, Andebu og Sandefjord. 

– Den gir tydelige og gode føringer, sier Gulliksen.

Sammen med Marilyn Marskar, som er rådgiver byggesak i Sandefjord kommune, viser hun på et kart over kommuneplanens arealdel hvordan arealer avsatt til fritidsbebyggelse er konsentrert i angitte områder.

– I de områdene som er satt av til fritidsboliger, skiller vi mellom de som har hytte innenfor 100-metersbeltet fra sjøen, og de utenfor, sier Marskar.

Nær sjøen

Bestemmelsene i arealdelplanen er et godt utgangspunkt for deg før du bestemmer deg for hva du skal søke om. Der får du klar beskjed om hvor stor platting du kan få tillatelse til å bygge, og hvordan du må forholde deg til ønsket om å bygge en større bod.

– Er det kortere vei enn 100 meter fra hytta di til sjøen, og den ligger i Sandefjord, får du ikke lov til å bygge større enn 90 kvadratmeter totalt hvis eiendommen ligger innenfor byggeområde for fritidsbebyggelse. Er bebyggelsen allerede på 90 kvadratmeter, kan vi ikke i utgangspunktet ikke tillate ytterlige bebygd areal. Da anbefaler vi at eksisterende areal omdisponeres, sier Gulliksen. 

Utenfor 100-metersgrensen

Ligger fritidseiendommen din derimot utenfor 100-metersbeltet, i byggeområde for fritidsbebyggelse, er det mulig du kan få tillatelse til et samlet bebygd areal på 130 kvadratmeter på eiendommen.

– Men fylkesmannen er opptatt av at tiltak ikke skal være til hinder for allmennhetens bruk og ferdsel. Så for å få tillatelse, må hytta heller ikke være dominerende i landskapet, verken sett fra sjø eller land. Dessuten må tiltaket ikke føre til store inngrep i terrenget, sier Marskar.

Byggeforbud i LNF-område

I dag gjelder det byggeforbud i LNF-soner (områder som er satt av til landbruk-, natur og friluftsformål. Det betyr at ingen tiltak kan utføres uten at det gis dispensasjon fra regelen.

– Men dersom dispensasjonssøknaden innebærer en fordel, spesielt for de allmenne interesser, kan bygningsmyndigheten imøtekomme søknaden, sier Gulliksen.

Et slikt tilfelle kan for eksempel være når det på en eiendom som fra gammelt av har mange, små bygninger og det søkes om å rive flere bygg, og det gjenoppføres kun ett nytt bygg. 

– Det bidrar til en samling av bebyggelsen som anses som en tungtveiende fordel. Her kan man også foreta en ny plassering av bygget, lengre vekk fra sjøen, som vektlegges i positiv retning. 

980x150