fbpx

Sjekk bestemmelsene om bebyggelse i din hytte-kommune

Publisert: 16. mai 2022    -   Skrevet av: Hakon

Vi har sjekket opp noen forhold som mange er opptatt av i de ulike kommuneplanene i Vestfold – det vil si hvor mye man kan bygge ut. Det er bebygd areal, mønehøyde og gesimshøyde.

Foto av havutsikt Larvik kommune
Fra havutsikt i Larvik kommune. Foto: Eiendomsmegler 1 Sandefjord

Reglene er litt forskjellige i de ulike hyttekommunene i forhold til fritidsbebyggelse. Se informasjon om den enkelte kommunen under, men første en definisjon på noen begreper.

Bebygd areal (BYA) for en tomt er summen av bebygd areal for alle bygninger, bygningsdeler og konstruksjoner over bakken, åpent overbygd areal og nødvendig areal for biloppstillingsplasser på tomta.

Gesimshøyde er høyden fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen, opp til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og taktekkingens ytre flate. Høyden beregnes eller måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

Mønehøyde er høyden til skjæring mellom to skrå takflater. Kommunen kan i planbestemmelser fastsette høyder på annen måte, for eksempel i forhold til ferdig planert terreng, eksisterende terreng, gatenivå eller en fastsatt kotehøyde. (Kilde: Direktoratet for byggkvalitet)

Foto fra Tjøme i Færder kommune
Fra Vestveien på Tjøme. Foto: Eiendomsmegler 1 Sandefjord

Færder kommune

For all fritidsbebyggelse gjelder følgende: Fritidsboligen skal ikke være til hinder for allmenn ferdsel, eller komme i konflikt med verdifulle natur- og kulturelementer. Innenfor 100-meters beltet gjelder også følgende; det skal legges avgjørende vekt på landskapstilpasning, og på å bevare terrenget mest mulig uberørt. Det tillates ikke tiltak som strider mot viktige estetiske, landskapsmessige eller andre allmenne hensyn, terrenginngrep som i vesentlig grad endrer den stedegne fauna og flora, eller som på lang sikt fører til utarming av områdets biologiske mangfold. Byggehøyde skal tilpasses terreng slik at silhuettvirkning unngås. Ut over dette skal mønehøyde begrenses til 6,5 meter og gesimshøyde 4,0 meter. For bygging med pulttak og flate tak skal utvendig takhøyde ikke overstige 4,0 meter. Uteplass, platting, terrasse, veranda samt trapper kan tillates såfremt det er tilknyttet bebyggelsen, samlet areal ikke overskrider 40 m2, det tilpasses terrenget slik at skjemmende fylling og visuell dominerende understøttelse unngås. Innenfor 100-metersbeltet skal et slikt tiltak heller ikke være til hinder for allmennhetens bruk og/eller ferdsel.

I Færder kommune i 100-metersbeltet, der byggeforbudet er opphevet, er det forbud mot oppføring av ny fritidsbebyggelse innenfor 100-metersgrensen. Forbudet gjelder også oppføring av anneks, samt vesentlig utvidelse av bestående fritidsbebyggelse. Utvidelse av eksiterende fritidsbebyggelse i 100-metersbeltet kan tillates etter søknad. Kommunen anbefaler uansett en forhåndskonferanse dersom man ønsker å oppføre noe i 100-metersbeltet.

For fritidsbebyggelse innenfor 100-metersbeltet skal samlet areal på eiendommen ikke overskride 90 m2 (BYA), og maksimal fasadelengde mot sjøen skal ikke overskride 12 meter. Utenfor 100-metersbeltet skal samlet boligdel av fritidsbebyggelse, eksisterende og ny omsøkt utvidelse medregnet, ikke overskride 120 kvm (BYA), og maksimal fasadelengde mot sjøen ikke overskride 16 meter.

Tønsberg kommune

I Tønsberg gjelder følgende bestemmelser for all fritidsbebyggelse: Tiltak skal ikke være til hinder for allmennhetens bruk og/eller ferdsel eller være dominerende i landskapet, verken sett fra sjø eller land. Tiltaket må ikke få silhuettvirkning eller medføre vesentlige terrenginngrep. Dette må kunne etterfølges for alle byggesaker. Bebyggelsens møne- og gesimshøyde kan ikke overstige henholdsvis 6,0 og 3,5 meter, regnet fra gjennomsnittlig planert terreng, og kan ikke på noe punkt overstige 7,0 og 4,5 m over terreng. Takvinkel kan være inntil 35 grader. Det tillates ikke ark, takopplett og lignende i takflaten. For bygging med pulttak og flate tak skal gesimshøyden ikke overstige 4,0 meter fra gjennomsnittlig planert terreng, og kan ikke på noe punkt overstige 5,0 meter over terreng. Nye boder/uthus kan ikke overstige BRA 15 kvm og skal ikke ha større avstand til hovedbygning enn 5 m.

Utenfor 100-metersgrensen skal samlet bebygd areal ikke overstige 120 m2 BYA på eiendommen. I Tønsberg kommune er det er en byggegrense langs sjø i mange områder. For eiendommer som ligger på landside av «byggegrense langs sjø» men Innenfor 100-metersgrensen, skal samlet bebygd areal ikke overstige 90 m2 BYA. For begge områder gjelder at parkeringsareal som ikke er overbygget skal ikke inngå i arealberegningen av BYA.

Sandefjord kommune

I Sandefjord gjelder følgende bestemmelse for alt areal som er avsatt til formål fritidsbebyggelse: Tiltak skal ikke være til hinder for allmennhetens bruk og/eller ferdsel eller være dominerende i landskapet, verken sett fra sjø eller land. Tiltaket bør ikke få silhuettvirkning. Tiltaket bør, etter kommunens vurdering, ikke medføre synlige terrenginngrep i særlig viktige svaberg, fjell- og landskapsformasjoner, eller innebære sprengning ut over ca. 100 m3 utsprengt masse. Bebyggelsens gesims- og mønehøyde kan ikke overstige henholdsvis 3,5 og 6,0 meter regnet fra gjennomsnittlig planert terreng. Innenfor 100-metersgrensen gjelder også at takvinkel kan være inntil 35 grader.

Innenfor 100-metersgrensen kan ikke nye uthus/boder/annekser og liknende mindre bygg overstige 15 kvm. Uthus/bod/anneks skal underordne seg fritidsboligen når det gjelder byggehøyde. Utenfor 100 meters-sonen bør ikke nye boder/annekser og liknende mindre overstige 15 kvm, og bør ikke ha større avstand til hovedbygning enn 5 m.

Innenfor 100-metersgrensen skal samlet bebygd areal ikke overstige 90 m2 BYA. Parkeringsareal som ikke er overbygget og terrasser som ikke er overbygget skal ikke inngå i arealberegningen av BYA. Utenfor 100-metersgrensen skal samlet bebygd areal ikke overstige 130 m2 BYA på eiendommen. Parkeringsareal som ikke er overbygget skal ikke inngå i arealberegningen av BYA.

Foto av havutsikt Larvik kommune
Fra havutsikt i Larvik kommune. Foto: Eiendomsmegler 1 Sandefjord

Larvik kommune

Følgende bestemmelse gjelder for all fritidsbebyggelse: Tiltak skal ikke være til hinder for allmennhetens bruk og/eller ferdsel eller være dominerende i landskapet, verken sett fra sjø eller land. Tiltaket må ikke få silhuettvirkning eller medføre vesentlige terrenginngrep. Maksimal tillatt gesimshøyde er 3,5 meter og mønehøyde er 5,0 meter. Pultak/flate tak har øvre gesimshøyde på 4 meter. Anneks skal som hovedregel ikke plasseres lenger enn 5 meter fra hytta. Det er ikke tillatt å føre opp garasje og båthus/naust. Det kan tillates 1 uthus eller 1 anneks inntil 15 m2 BYA.

Terrasser/plattinger skal ha fysisk tilknytning til hytta, og ha god terrengtilpasning.

Terrasser/plattinger som ikke er målbare tillates inntil 50 m2. Frittliggende terrasser/plattinger tillates ikke.

Innenfor 100-metersgrensen skal samlet bebygd areal, inkludert målbar terrasse, ikke overstige 90 m2 BYA. I tillegg skal ikke fasadelengden mot sjø overstige 12 meter. Utenfor 100-metersgrensen skal samlet bebygd areal, inkludert målbar terrasse, ikke overstige 130 m2 BYA på eiendommen. Parkeringsareal som ikke er overbygget skal ikke inngå i arealberegningen av BYA, gjelder for begge områder.

NB! Merk igjen at kommuneplanene revideres hvert fjerde år. For Larvik ble eksempelvis mønehøyde redusert fra 6 til 5 meter i februar 2022, mens i Tønsberg skal nye bestemmelser vedtas før sommeren 2023. Du må alltid sjekke ut siste kommuneplan. Om naboen har gjort tiltak for noen år siden er det ikke sikkert du kan få gjøre det samme. Vi har her kun tatt frem noen av bestemmelsene i kommuneplanene

980x150