fbpx

Rettigheter ved avlysing av festekontrakten og kjøp av tomta

Publisert: 6. mai 2020    -   Skrevet av: Eva Mathisen, Eiendomsmegler1

Ved avlysing av festekontrakten er det ekstremt viktig å få videreført rettighetene som er tinglyst i festekontrakten.

Når en skal innløse en festetomt, er det viktig at du får med deg de rettighetene videre som står i festekontrakten. I skjøtet er det satt av plass til «Særskilte avtaler». Her skal det føres på opplysninger som kan og skal tinglyses. Dette er punkt 6 i skjøtet.

Hvis eiendommen har festenummer (fnr.), må eiendommen fradeles og få eget bruksnummer (bnr.) som sammenføyes med fnr. Husk på at da følger alle heftelsene fra hovedbruket med. Du vil da få en voldsom «ryddejobb».

Hvis man ikke gjør det på denne måten, men bare avlyser festekontrakten, og tinglyser skjøte på tomta, kan rettighetene dine gå tapt. Det kan for eksempel bety at det har kommet til mange nye eiendommer som du må passere for å komme til hytta.  Brygga di kan, om du ikke har sikret deg videreføring av rettighetene, f.eks. ligge på en «ny» eiendom osv.

Eksempel på rettigheter du må få videreført kan for eksempel være: (inn i punkt 6 i skjøte)

* Undertegnede hjemmelshaver til festerett ber om at festekontrakt med dagboknr. 100, tinglyst 24.12.1965 slettes. Rettigheter ihht. festekontrakten tinglyst 24.12.1965 beholdes.

* Tinglyst rett til å komme til sjøen, samt rett til båtplass og rett til vei beliggende på gnr. 100 bnr. 1 i Jul kommune.

* Vi erklærer at en slettelse av festekontrakten ikke vil berøre tredjemanns rettigheter.