fbpx

Færder

– Færder kommune har for tiden ingen planer om utvidelse av eksisterende båthavner, men vil i revidert kommuneplan legge inn mulighet til økning av antall plasser på enkelte eksisterende småbåthavner. Det er heller ingen planer om å bygge flere kommunale båtplasser, skriver Mona Bjune, virksomhetsleder for drift og anlegg i Færder kommune, i en epost til Hytteavisa.

Bjune sitter ikke med informasjon om ventelister, da kommunen leier ut areal til de store småbåthavnene, men på skrivetidspunktet er det fortsatt ledige plasser i private havner, i hovedsak på Tjøme. 

Det er heller ikke kommet inn søknader til kommunen om etablering av private bryggeanlegg. 

– De fleste søknadene om brygger omhandler vedlikehold på eksiterende anlegg. Disse blir i hovedsak godkjent, skriver Bjune. 

 – Det er byggeforbud i strandsonen, så den klare hovedregel er at man ikke får etablere nye brygger til fritidsbåter, skriver Bjune.

Hun forteller at unntaket gjelder i områder avsatt til småbåthavn, men kommuneplanen for Færder kommune sier at det selv her kun er tillatt med «mindre utvidelser». 

Larvik

Havnesjefen i Larvik, Jan Fredrik Jonas, forteller at etter at Larvik Havn har leid ut båthavnene til båtforeninger, har de ikke lenger full oversikt over etterspørselen etter båtplasser i relasjon til tilbudet.

– Vi er likevel kjent med at det er ventelister, skriver han i en epost.

Jonas erfarer at båter uten fast båtplass er et problem.

– Båter, i noen tilfeller eierløse, henlegges i økende grad langs våre brygger og kaier. Dette er et problem vi nå jobber med i samarbeid med nabohavnene. Vi savner i den forbindelse et obligatorisk offentlig båtregister.

Larvik kommune kan vise til noen få søknader knyttet til private bryggeanlegg. Det dreier seg i hovedsak om vedlikehold eller justeringer av eksisterende bryggeanlegg.

Sandefjord

Havnesjefen i Sandefjord, Karl Oskar Jørgensen, forteller at Sandefjord Havnevesen drifter ca 700 småbåtplasser fordelt på 11 forskjellige lokasjoner rundt omkring i Sandefjord kommune.

På de mest populære bryggene lengst ut i fjordene er det lange ventelister, mens innerst inne i fjorden, i bryggeanlegget i Hesteskoen, er det stadig noen ledige plasser.

– Før denne sesongen, og med varsel om rekordstort båtsalg, hadde vi en liten «beredskapsplan» om å kunne etablere midler-tidige båtplasser innerst i Hesteskoen. Men dette ble aldri nødvendig, skriver Jørgensen i en epost til Hytteavisa.

Han forteller at det generelt er et ganske strengt nasjonalt regelverk for godkjenning av private bryggeanlegg i Oslofjorden. Som hovedregel må nye bryggeanlegg være forankret i kommuneplanen, for eksempel på arealer avsatt til småbåthavn. 

I gjeldende kommuneplan ligger det inne muligheter for utvidelser av småbåthavner ved Engø (kommunalt) og Solnes (privat) i Tønsbergfjorden, som per i dag ikke er fullt utbygd. 

Kommunen jobber med en småbåthavn-utredning som skal være på plass i god tid før neste revisjon av kommuneplanen og som skal kartlegge behovet for økning i kapasiteten i båtplasser, slik at eventuelle utvidelser kan legges inn i planen.

Kommunestyret vedtok i oktober 2020 en reguleringsplan på Strandskogen på Østerøya som legger til rette for inntil 18 nye fritidsboliger. Reguleringsplanen avventer nå klagebehandling.

Båtforeninger

Larvik:

Stavern båtforening

Etterspørselen av båtplasser er noe større enn tidligere år, men vi forventer enda større etterspørsel av båtplasser utover våren 2021, skriver Tore Sveinson i Stavern båtforening i en epost 11.januar 2021.

Stavern båtforening har totalt 768 båtplasser og har for tiden 41 ledige plasser. Vi har 178 på venteliste for fast plass og 17 på lista for sommerplass.

Stavern båtforening har planer om å skifte ut fire brygger som har i dag ca. 250 båtplasser for mellomstore båter 25-37” ila 1-2 år. Vi håper å kunne øke kapasiteten noe, men søknadsarbeidet for utskiftning av bryggene er ikke påbegynt. Styret har begynt å se på muligheten til å fortette bryggene slik at vi muligens kan få en ekstra brygge i indre havn for båter under 26”. Da vil vi muligens kunne ha en økt kapasitet på 60-100 nye plasser totalt, skriver han.

Sandefjord

Båtforeningen Ulabrand

Etterspørselen etter båtplasser er den samme som den har vært de siste tre årene Etterspørselen sett i forhold til kapasitet er at vi gjerne kunne hatt flere båter ved Ulabrand, men vi har ikke planer om å øke kapasiteten, skriver Dag Viggo Fure.

Fjellvik båtforening

Etterspørselen på leie plasser hos oss er opp ca. 20 – 25 %. De aller fleste plasser hos oss er eierplasser, men noen av disse leier ut sine plasser.

På de minste plasser, 3 meter-plasser var det (i fjor) noen ganske få ledige, men stort sett alt ble utleid utover sensommeren.

Vi har ingen planer om å øke kapasiteten pga. plass, skriver Kjell Arne Pedersen.

Lahellefjorden Båtforening

Hos oss er det mange år som medlem å vente for å få plass. Tror nok etterspørselen er langt større enn vår venteliste. Føler det har blitt noe økning de senere år.

Etterspørselen er langt større enn kapasitet. Vi ser ikke for oss noen utvidelser. Mest på grunn av begrenset parkering, skriver Hans Gulliksen.

Færder

Kjøpmannskjær Båtforening

I Kjøpmannskjær Båtforening har vi totalt 193 plasser. Det var på denne tiden i fjor ingen venteliste på båtplass hos oss. Etter mars 2020 økte etterspørselen, og i dag er det 23 søkere på venteliste. 

Vi har ingen planer om å utvide kapasiteten hos oss, skriver Morten Gundersen.