fbpx

Krav om garantistillelse også ved salg av nøkkelferdige frititidsboliger

Publisert: 11. juni 2019    -   Skrevet av: Tekst: Tor Anthon Christiansen og Mads Strøm Mathisen

En nylig vedtatt endring i avhendingslova vil bidra til å utviske grenseflatene mellom avhendingslova og bustadoppføringslova. Fra og med 1. januar 2019 plikter entreprenøren å stille garanti i samsvar med bustadoppføringslova § 12 også ved salg av nyoppført fritidsbolig etter avhendingslova.

Ved salg av fast eiendom med ny fritidsbolig er det en grenseflate mellom avhendings-lova og bustadoppføringslova. Dersom entreprenørens arbeid er ferdigstilt på tidspunktet for avtaleinngåelsen, gjelder ikke bustadoppføringslova, men avhendingslova. Avhendingslova har ikke inneholdt noen garantiregler, og det har derfor ikke vært noe krav om sikkerhetsstillelse fra entreprenøren. 

Reglene om garantistillelse i bustad-oppføringslova skal primært sikre forskudds-betalt beløp ved entreprenørens konkurs og forbrukerens eventuelle krav som følge av mangler eller forsinket ferdigstillelse. Departementet peker på at de samme hensynene gjør seg gjeldende ved salg av fullførte boliger etter avhendingslova. Videre pekes det på at det kan være mer eller mindre tilfeldig om avtalen inngås før eller etter ferdigstillelse, og at slike tilfeldigheter ikke bør ha betydning for forbrukerens rettigheter overfor entreprenøren. 

I tillegg har enkelte entreprenører valgt å utsette avtaleinngåelsen til arbeidene er ferdigstilt for på denne måten å unngå garantikravet i bustadoppføringslova. For å motvirke slike tilpasninger, og ettersom hensynene bak reglene om sikkerhetsstillelse gjør seg gjeldende også ved salg av nyoppført fritidsbolig etter avhendingslova, har lovgiver vedtatt en endring i avhendingslova om plikt for entreprenøren til å stille garanti etter bustadoppføringslova § 12. Etter lovendringen lyder § 2-11 i avhendingslova slik: 

«Ved sal av ny eigarbustad eller fritidsbustad som vert seld innan seks månader etter fullføringa av bustaden, skal seljaren stille garanti i samsvar med bustadoppføringslova § 12, såframt seljaren har gjort avtalen som ledd i næringsverksemd og kjøparen er forbrukar.»

Regelen vil ha stor betydning for utbyggere som avventer salg for å unngå garantireglene i bustadoppføringslova. Lovendringen vil ha betydning for alle salg etter avhendingslova som gjøres innen seks måneder etter ferdigstillelse, herunder salg av ordinær bolig.

980x150