fbpx

Hva er fremtidsfullmakt?

Publisert: 20. mars 2017    -   Skrevet av: Advokat Line Karlsen Ask, HELP Forsikring

Hvordan skal dine økonomiske og personlige interesser ivaretas hvis du ikke lenger klarer det selv? Med en fremtidsfullmakt kan du bestemme hvem som skal ta vare på deg hvis du ikke lenger klarer det selv.

Det kan være ulike årsaker til at man trenger hjelp, for eksempel alvorlig sykdom eller sinnslidelse. Tidligere var i praksis det eneste alternativet å få oppnevnt en verge av Fylkesmannen. En slik prosess kan ta unødvendig lang tid. Hvem som blir oppnevnt som verge er usikkert, og hvilke avgjørelser som tas, er utenfor din kontroll.

Med dette i bakhodet ble vergemålsloven supplert i 2013. Loven åpner nå for at du allerede før behovet for bistand oppstår, kan utnevne en selvvalgt hjelper (fullmektig), med et spesielt mandat, i form av en fremtidsfullmakt, se vergemålsloven kap. 10.

Du kan bestemme hvem som er fullmektig, og hvilke av dine interesser og forhold vedkommende skal forvalte, alt uten tidkrevende innblanding fra det offentlige.

Hva er en fremtidsfullmakt?

Alle kan uformelt be en livsledsager, venn eller familie om hjelp frem i tid. Normalt vil man også få den hjelpen man trenger og ønsker. Men utfordringen med uformelle og ofte muntlige ønsker er at de kan være vanskelig å bevise i etterkant. Det er også omfattende begrensninger i hva en slik hjelper kan bistå med. Oppretter man en fremtidsfullmakt, trenger man ikke lenger bekymre seg for denne typen utfordringer. I et skriftlig dokument, som har omtrent samme form- og vitnekrav som et testament, kan man bestemme at én eller flere bestemte personer skal representere seg dersom man i fremtiden ikke lenger kan ivareta egne interesser.

Hvem kan opprette en fremtidsfullmakt, og hvem kan være fullmektig?

Fremtidsfullmakt kan opprettes av den som er over 18 år som forstår fullmaktens betydning, jf vgml § 79, første ledd. Fullmektigen må også være over 18 år, akseptere å være fullmektig, og ikke selv ha verge. Ofte vil det være ektefelle/ samboer eller egne barn man ønsker som fullmektig. En juridisk person, for eksempel et advokatfirma, kan ikke være fullmektig. Det er praktisk at fullmakten i tillegg navngir en annen person som fullmektig, for det tilfelle at fullmektigen blir midlertidig eller varig forhindret fra å utføre sitt oppdrag (suksessiv fullmektig). Det kan også være flere suksessive fullmektiger opplistet.

Fullmaktens innhold

Man kan bestemme at fullmakten skal omfatte økonomiske forhold, personlige forhold, eller begge deler. Eventuelt kan fullmakten begrenses til å gjelde bestemte disposisjoner, for eksempel salg av en bestemt fast eiendom. Poenget med denne formaliseringen er at den som er utpekt som fullmektig har et dokument som gir han eller henne rett til å foreta de avtalte disposisjoner, med andre ord utføre de oppgavene dokumentet gir tillatelse til.

Et veldig praktisk eksempel er at fullmektigen ved å fremvise fullmaktsdokumentet til banken, kan få tilgang til fullmaktsgivers bankkonto for å betale sistnevntes.

Formkrav til fremtidsfullmakt:

  • Fremtidsfullmakten bør dateres.
  • Den skal være skriftlig, undertegnet og bekreftet av to vitner over 18 år, som begge er tilstede sammen med fullmaktsgiver når dokumentet undertegnes.
  • Vitnene bekrefter med sin underskrift at fullmaktsgiver har opprettet fullmakten av egen fri vilje.
  • Vitnene bør i påskrift på dokumentet opplyse om fullmaktsgiveren har opprettet fullmakten av egen fri vilje og hadde evne til å forstå hva den innebar.
  • Påskriften bør inneholde opplysning om fødselsdatoen til vitnene og deres adresse. NB! Helt nære pårørende bør ikke være vitner.
  • Det må gå klart frem av fullmakten at den skal gjelde etter at fullmaktsgiveren har kommet i en tilstand som beskrevet i vergemålsloven § 78. Det er ikke nok bare å kalle fullmakten fremtidsfullmakt. Konsekvensen av at formkravene ikke er fulgt, er at fremtidsfullmakten er ugyldig. Viktig: Tidspunktet fullmakten trer i kraft Et viktig vilkår for fremtidsfullmakten er at den må knyttes til et spesielt tidspunkt, nemlig det tidspunkt der fullmaktsgiver på grunn av sinnslidelse, som demens, eller alvorlig svekket helsetilstand ikke selv lenger kan ivareta sine interesser innenfor de områder fullmakten dekker, jf. vgml. § 78. Dette må da også fremgå klart av selve fremtidsfullmakten.

Når man skal ta i bruk fremtidsfullmakten:

Når fullmaktsgiveren ikke lenger kan ivareta sine interesser, kan man be om at fullmakten stadfestes av fylkesmannen. Dette kan være nødvendig hvis man ønsker å benytte fullmakten overfor banker, Statens kartverk, etc. Dersom fullmakten blir stadfestet, vil fullmektigen få en attest fra fylkesmannen. Den som er oppgitt som fullmektig når fullmakten trer i kraft, skal da underrette den det gjelder, hans eller hennes ektefelle eller samboer, eller andre nære slektninger om det ikke finnes en ektefelle eller en samboer.

Før fullmektigen tar avgjørelser skal fullmaktsgiveren høres hvis det kan skje uten betydelige vansker. Det er ikke nødvendig hvis fullmaktsgiver er ute av stand til å forstå hva saken gjelder.

Habilitet

Fullmektigen kan ikke representere fullmaktsgiveren i saker der han eller hun er inhabil som verge. Hvis fullmektigen er inhabil,  kan fylkesmannen oppnevne en verge med et mandat som avgrenses til de tilfellene hvor fullmektigen er inhabil.

Fullmektigen kan gi helt vanlige gaver og dekke sine nødvendige utgifter samt ta et rimelig vederlag, og utføre de oppgaver som er særlig angitt i fullmakten. Hva som er sedvanlig, avhenger blant annet av fullmaktsgiverens økonomi og hva han eller hun tidligere har pleid å gi til bursdager, jul, konfirmasjoner og bryllup. Gaver utover dette kan bare gis der det går klart frem av fullmakten. Fullmaktsgiver kan også pålegge fullmektigen og gi andre, for eksempel samtlige livsarvinger innsynsrett i de disposisjoner fullmektigen gjør.

980x150