fbpx

Ferdigattest

Publisert: 8. juli 2024    -   Skrevet av: Kalle Seip

Skal du selge fritidsboligen din? Har du nødvendig ferdigattest på plass?

Det dukker dessverre stadig opp utfordringer ved salg av fritidsboliger grunnet manglende ferdigattest på tiltaket.

Ved bolig, – og hyttekjøp skal det gis opplysninger om ferdigattest og det skal opplyses om det foreligger ferdigattest. Manglende ferdigattest kan gi grunnlag for mangelskrav og krav om prisavslag fra kjøper. Krav til ferdigattest for byggetiltak ble innført i 1998. Dette innebærer at det ikke skal utstedes ferdigattest i gamle saker fra før 01.01.98.

En ferdigattest symboliserer den formelle avslutningen av en byggesak og viser at arbeidet er i tråd med gitt tillatelse, og såsnart tiltaket er ferdigstilt/ferdigbygget skal det søkes om ferdigattest.

I de tiltak som krever deltakelse av ansvarlige foretak, så er det normalt ansvarlig søker som skal søke om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Ansvarlig søker er tiltakshavers representant overfor kommunen, og som skal stå for all kontakt mellom kommunen, foretakene og tiltakshaver. Ansvarlig søker er «bindeleddet» mellom tiltaket og byggesaksavdelingen i kommunen.

I søknadspliktige tiltak som ikke krever ansvarsrett så er det tiltakshaver som sender inn søknad og søknad om ferdigattest.

Det er dog viktig å vite at det er tiltakshaver/byggherre som uansett har primæransvaret for at tiltaket er i overensstemmelse med krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, herunder at ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger.

For å få ferdigattest så skal det sendes inn sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse til kommunen. Dokumentasjonen skal vise at bolig/fritidsbolig er bygget i henhold til gitt tillatelse.    Involverte foretak, som har erklært ansvarsrett i en byggesak, skal etter endt utførte arbeider levere en samsvarserklæring til ansvarlig søker. I samsvarserklæringen så bekrefter ansvarlig foretak at prosjektering og utførelse er i samsvar med krav gitt i, eller i medhold av plan-og bygningslov og evt. krav gitt i tillatelsen. Samsvarserklæringene er derfor underlaget ansvarlig søker benytter ved søknad om ferdigattest.

Å fremskaffe ferdigattest flere år etter at tiltaket er ferdig bygget kan by på utfordringer. Vi opplever at foretak, som har utført arbeider i tiltaket, kan ha gått konkurs, være avviklet, kontaktpersoner kan ha sluttet eller gått av med pensjon mm.

Hva gjør dere da? 

For at det skal kunne gis ferdigattest, må det være noen som påtar seg sluttansvaret og kommunen har dessverre ikke mulighet til å frita tiltaket for krav til ferdigattest. Dersom firmaer, som sto som ansvarlig søker og ansvarlig utførende i byggesaken, ikke lenger eksisterer/ikke er å få tak i må det være et annet firma som påtar seg ansvaret og påse at all nødvendig dokumentasjon oversendes kommunen.

Her dukker utfordringen opp. Hvem vil overta ansvar etter andre?

980x150