fbpx

Endret eiendomsskatten

Publisert: 20. mars 2017

Bortsett fra i Sande er ikke eiendomsskatt i kystkommunene i Vestfold aktuell politikk i dag.

Men eiendomsskatten er en etter hvert velbrukt metode for norske kommuner til å skaffe seg økte inntekter. At dette kan bli en problemstilling i framtida også for hyttekommunene langs Vestfold-kysten, er ikke usannsynlig.

Frita hytteeiere

For den som har store motforestillinger mot at eiendomsskatt blir innført langs Skagerrakkysten, kan det være godt å registrere at da regjeringen Solberg la fram forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2016, var en av overraskelsene forslaget om å la kommunene frita hytteeiere for denne skatten.

Rett til å unnta hyttene

I et møte mellom Finansdepartementet og Norsk Hyttelag, foreslo Hyttelaget at kommunene måtte få rett til å unnta fritidsbolig ved utskriving av eiendomsskatt i kommunen. Dette blant annet for at kommunene skulle slippe å taksere alle fritidsboliger.

– Vi er glade for at regjeringen nesten ordrett har fulgt vårt forslag, sier daglig leder i Norsk Hyttelag, Audun Bringsvor.

Diskusjon

Det finnes rådmenn og ordførere som tidligere ønsket å skjerme hyttefolket fra eiendomsskatten. Men svakheter i lovverket ga ikke det som en mulighet. – Før måtte de skattlegge hyttene, men nå må de diskutere om de skal skattlegge hyttene. Og hvis de gjør det, må de diskutere om hyttefolket skal få noe tilbake, for eksempel i form av øremerkede midler, sier Bringsvor.

980x150