fbpx

Åpner for større hytter

Publisert: 3. mars 2016    -   Skrevet av: Sivilarkitekt Hans Erik Hoberg.

Endrede bestemmelser i Vestfold kan gi større volum på hyttene!

Vestfold fylkeskommune har vedtatt en regional plan for kystsonen i Vestfold.

Dette kan for deg som hytteeier gi nye muligheter for tilbygg, ombygging eller evt. rive hele hytta og bygge ny. Kommunene må ”rullere” kommuneplanene hvert 4. år – og etter hvert vil de nye forslagene fra regional plan også legges inn i hver enkelt kommunes bestemmelser.

De vesentligste endringer er at maksimums areal ikke lenger skal regnes ut i fra BRA- bruksreal (målt fra innvendige vegger) men beregnes etter BYA (fotavtrykket). Videre vil tillatt mønehøyde økes fra 4.5 m til 6,0 m med en takvinkel på maksimum 35 grader. Dette betyr at man på tilbygg eller nye hytter kan få til soverom i 2.etg. I prinsippet betyr det også at det kan tillates kjeller under hyttene i områder som er avsatt til fritidsbebyggelse.

Det er relativt kompliserte bestemmelser for hele kystsonen i Vestfold. Først og fremst må man finne ut hvilken planstatus eiendommen ligger i. Kommunene har nå hjemmesider hvor  det er enkelt å ”klikke” seg inn på kartet med for eksempel gårds og bruksnummer, så kommer planstatus frem. Alternativt er det bare å kontakte den enkelte kommune som vil være behjelpelig med opplysningene.       

Det går et klart skille om hytta ligger i eller utenfor 100 m beltet. Videre må det avklares om den ligger i LNF – område, byggeområde eller om eiendommen inngår i en reguleringsplan. I LNF – områdene er det i prinsippet byggeforbud, men det kan likevel gå an å få gjennomført bygging ved søknad om dispensasjon.

I byggeområde for fritidsboliger i 100 m beltet vil følgende restriksjoner gjelde:

  • Maksimal BYA er 90 m2, dette inkluderer all bebyggelse på eiendommen.
  • Ny bebyggelse skal plasseres så langt unna sjøen som mulig.
  • Frittstående terrasser, plattinger, gjerder eller frittstående svømmebasseng tillates ikke.
  • Terrasse/platting på inntil 30 m2 tilknyttet hytta kan tillates.
  • Gesims – og mønehøyde kan ikke overstige henholdsvis 3,5 og 6,0 m regnet fra gjennomsnittlig terreng. Takvinkel på inntil 35 grader.
  • Nye boder/anneks o. l. kan ikke overstige 20 m2 og ikke bygges lenger unna hovedhytta enn 8 m.

I byggeområder for fritidsboliger utenfor 100 m beltet er det færre restriksjoner:

  • Maksimal BYA er 130 m2 for all bebyggelse på eiendommen.
  • Mønehøyde og gesimshøyde bør ikke overskride henholdsvis 3.5 og 6 m.
  • Boder/anneks bør ikke overskride 20 m2 og bør ikke ha større avstand til hovedhytte enn 8 m.
  • Ellers så gjelder samme restriksjoner utenfor 100 m beltet som i 100 m beltet.

I LNF- områdene er det innført byggeforbud, slik at det ikke er utarbeidet egne bestemmelser for disse områdene. Erfaringen viser at det er mulig å få rive og bygge nytt, eller få godkjent tilbygg på eksisterende hytter. Det anbefales da å be en forhåndskonferanse med kommunen for å få opplyst hvordan administrasjonen vil vurdere en søknad om dispensasjon.

Mange hytter i Vestfold ligger i hyttefelt som inngår i en reguleringsplan. Disse planene kan være gamle og det er viktig å være klar over at bestemmelsene i en ny kommuneplan gjelder foran bestemmelsene i en eldre reguleringsplan.

Alle kommunene har med i sine bestemmelser at tiltak som tilbygg, riving og nybygg ikke skal hindre allmennhetens bruk av området.

Alle tiltak det søkes om i 100 m beltet og i LNF- områdene må kommunene oversende fylkesmannen for ”faglig råd”. Fylkesmannen får også kopi av alle vedtak som gir tillatelser og er overordnet myndighet som derved har klageadgang på alle vedtak

Som nevnt innledningsvis er det viktig å kontakte den kommunen fritidseiendommen ligger i.

Dette fordi i flere av kommunene gjelder fortsatt bestemmelsene i kommuneplanen som ikke er ”rullert” og har avvik fra den nye regionale planen for kystsonen.

Sandefjord kommune har en nylig vedtatt kommuneplan hvor de nye bestemmelsene gjelder. Nøtterøy kommune har sin plan på høring. De øvrige kystkommunene vil etter hvert få nye kommuneplaner med bestemmelser tilsvarende de som er omtalt.

En ting som er viktig å opplyse om for dem som har egen strandlinje er at det er et søknadspliktig tiltak å legge ut ny sand. Dette gjelder spesielt der man evt. endrer biotopen ved å etablere en ny sandstrand.  Der det en naturlig sandstrand, tillates det i enkelte kommune å legge ut hvit skjellsand.