fbpx

– Hovedregelen er at det er byggeforbud i strandsonen, eller 100-metersbeltet – hvis ikke kommunen har regulert området til fritidsbebyggelse.

Det er arkitekt MNAL Thorvald Bernhardt i det Tønsberg-baserte arkitektkontoret KB ARKITEKTER som sier dette.

– Det er få steder 100-metersbeltet er regulert til formålet. Det er fordi både regionale og statlige myndigheter har ønsket å gjøre strandsonen mest mulig tilgjengelig for allmennheten, sier Bernhardt.

Noen unntak fra hovedregel

Nå finnes det unntak fra hovedregelen. Blant annet så er hytter bygd før 1965 regnet som godkjente i strandsonen, selv om de ikke ligger i et område som er regulert til formålet. Det er fordi reguleringsbestemmelser først ble innført på det tidspunktet.

For eksisterende hytter i strandsonen kan det gis kommunal dispensasjon fra byggeforbudet dersom tiltakene bidrar til å holde eiendommen i hevd. Det kan også gis dispensasjon for å rive gammel hytte for å bygge ny med tilsvarende areal. Men utvidelse av eksisterende areal, er det vanskeligere å få tillatelse til.

– Uansett er mitt råd til den som går med tanker om å utføre tiltak på hytta, at de ber om en konferanse med kommunen for å kartlegge hva som, og om det i det hele tatt er noe, som tillates, sier Bernhardt.

Hensyn til allmennheten

Strandsonen er generelt en helt spesiell hensynssone.

– Det gjelder også terrengendringer, noe ikke alle tenker over, sier Bernhardt. 

Blant annet så vil det å sette opp en platting bli regnet som et tiltak, og er dermed søknadspliktig. – Det er grunn til å regne med at man ikke får en slik søknad godkjent, så fremt ikke tiltaket samlet sett er en fordel for allmennheten. Det er altså ikke nok at tiltaket er en fordel for den enkelte.   

Brygger er absolutt søknadspliktige tiltak, tiltak som det normalt er vanskelig å få godkjenning for.

– Et unntak kan være dersom brygga vil være åpen for allmennheten. Fordelene må være større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Vedlikehold

Det er ikke bare en rett du har – det er selvsagt også ønskelig – at du vedlikeholder fritidsboligen din. 

– Bytter du et vindu til nøyaktig den samme typen vindu av vedlikeholdshensyn, er det ikke å regne som fasadeendring, og dermed ikke søknadspliktig, sier Bernhardt. 

Det betyr også at du for eksempel kan skifte råtten bordkledning på hytta di uten at myndighetene blander seg opp i det, dersom bordkledningen er av samme type.

– Du kan også male hytta di, men enkelte områder kan ha krav til hva slags farge du kan male hytta i. Sjekk derfor med din kommune, sier arkitekten.

Ulik praksis

For en utenforstående er det vanskelig å forstå at strandsonen er fredet for bygging. En runde i Vestfold-skjærgården avdekker temmelig tett fritidsbebyggelse.

– Det skal sies at strandloven praktiseres noe ulikt i kommunene. Noen kommuner har hatt en litt mer liberal praksis enn det som har vært de statlige myndighetenes intensjon. I tillegg er det påvist bebyggelse oppført uten tillatelse. Derfor skal alle dispensasjoner gå via Fylkesmannen, sier Bernhardt.

Han peker på at i Vestfold er det siden 1965 bygd mye i 100-metersbeltet, noe som henger sammen med at det er gitt mange dispensasjoner opp gjennom årene.

– Men jeg tror veksten har falt de siste årene, sier han og peker på at kommunenes regulering av kyststier har vært en måte å bøte på manglende tilgang til strandsonen for allmennheten.

– Det er en kamp om plassen i vannkanten i sommer-Norge.

Kompliserte lover og regler

Det finnes ingen snarveier for å få tillatelse til å utføre tiltak i 100-metersbeltet. Enkelte – i Færder er det ganske mange –har utfordret det kompliserte regelverket som ligger til grunn for et vedtak basert på plan- og bygningslov og strandloven. 

Enkelte har forsøkt seg med kreative løsninger som til dels strider mot regelverket. Bernhardt anbefaler sterkt å ikke sette i gang noe type tiltak før alt er avklart med kommunen. 

– Er du så heldig å ha hytte eller tomt i strandsonen, er det viktig å sette seg godt inn i hvilke regler som gjelder.