fbpx

Fremtidsfullmakt

Publisert: 17. juni 2020    -   Skrevet av: Lene Marie Aas Thorstensen Senioradvokat MNA og Christen Agerup Partner, advokat MNA

Ingen vet hva fremtiden vil bringe. Mange av oss vil komme til et punkt i livet hvor vi vil være helt eller delvis ute av stand til å ivareta egne interesser. Ved hjelp av en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme hvem du vil skal ivareta dine ønsker hvis behovet oppstår.

Hva er en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er en fullmakt som angir hvem som skal representere deg når du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser. Den kan inneholde bestemmelser om hvem som skal styre din økonomi eller ta viktige personlige beslutninger på dine vegne og hvordan dette skal gjøres.

Demens er et dagsaktuelt tema og et typisk eksempel hvor det vil være behov for en fremtidsfullmakt. Det samme behovet kan inntre om du skulle miste evnen til å ivareta dine interesser som følge av en ulykke.

Uten fremtidsfullmakt er det en verge oppnevnt av Fylkesmannen som skal forvalte dine midler. Mange pårørende opplever denne ordningen som lite fleksibel og for noen fremstår det som umulig å forvalte formuen til den det gjelder på en god måte. Flere ønsker derfor at en bestemt person skal inneha denne disposisjonsretten.

Hvem kan opprette fremtidsfullmakt og hvem kan være fullmektig?

Den som oppretter fremtidsfullmakten må være over 18 år. Man står fritt til å utpeke hvem som skal få fullmakt og hva fullmakten skal omfatte.

Det vanligste er å utpeke et familiemedlem som man har stor tillit til, for eksempel ektefelle eller barn. Fullmaktsgiveren bør også utpeke en alternativ fullmektig dersom fullmektigen av ulike grunner ikke lenger kan fungere som fullmektig.

Form og innhold

Fullmaktsgiver bestemmer selv innholdet i fremtidsfullmakten. Vi anbefaler at det legges føringer for hvordan fullmakten skal forvaltes. Slike føringer kan gjelde økonomiske og/eller personlige forhold, for eksempel salg av fast eiendom, utdeling av gaver og forskudd på arv samt valg av bosted. Bestemmelser om fast eiendom kan være praktisk for å forhindre at en bolig blir stående tom og forfalle ved langvarig opphold på sykehjem eller i omsorgsbolig.

Det er strenge krav til fremtidsfullmaktens form og innhold. Dersom formkravene ikke er fulgt, kan konsekvensen være at fremtidsfullmakten er ugyldig. Dersom innholdet er uklart eller mangelfullt, kan konsekvensen være at din fullmektig ikke har fullmakt til å ivareta dine interesser i den aktuelle situasjonen.

Det kan derfor være fornuftig å ta kontakt med en advokat for å være sikker på at fremtidsfullmakten er tilpasset deg og dine behov. Det er viktig å være oppmerksom på at opplysninger og eksempler på internett ikke nødvendigvis er kvalitetssikret eller tilpasset dine behov.

En fremtidsfullmakt kan kalles tilbake eller endres, så lenge du er i stand til å forstå hva dette innebærer.

Når trer fremtidsfullmakten i kraft?

Fremtidsfullmakten trer i kraft fra det tidspunkt du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser. Det må innhentes en legeerklæring som bekrefter dette.

Det kan også inntas i fremtidsfullmakten at den først trer i kraft når den blir stadfestet av Fylkesmannen. Enkelte myndigheter, for eksempel Statens kartverk, krever slik stadfestelse.